پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹
Thursday, 28 January , 2021
الخميس 14 جماد ثاني 1442
تقویم تاریخ :

“نگاهی به تاریخ تنباکو و قلیان در ایران”

ز لحاظ لغوی لفظ قلیان (به فتح قاف و سکون لام) وسیله ای است که در آن آب ریخته و تنباکو را با آن می کشند هرچند در کتب لغت ریشه لفظ قلیان را مأخوذ از واژه "غَلیان" به فتح غ و لام یا "غَلی" عربی به فتح غ به معنی جوشش و جوشیدن آورده اند و فارسی زبانان به جهت تخفیف حرف لام را ساکن می خوانند و در جنوب ایران "قَلیون" ،"قیلون" بصورت مقلوب و "کَلّو" و "کَلّون" به فتح کاف و تشدید لام می خوانند و آبدارخانه یا قلندرخانه حکام و سلاطین محلی برای فراهم ساختن آب و شربت و قلیان بوده است.


از لحاظ لغوی لفظ قلیان (به فتح قاف و سکون لام) وسیله ای است که در آن آب ریخته و تنباکو را با آن
می کشند هرچند در کتب لغت ریشه لفظ قلیان را مأخوذ از واژه
غَلیانبه فتح غ و لام یا غَلیعربی
به فتح غ به معنی جوشش و جوشیدن آورده اند و فارسی زبانان به جهت تخفیف حرف لام را ساکن می
خوانند و در جنوب ایران
قَلیون،قیلونبصورت مقلوب و کَلّوو کَلّونبه فتح کاف و تشدید
لام می خوانند و آبدارخانه یا قلندرخانه حکام و سلاطین محلی برای فراهم ساختن آب و شربت و قلیان
بوده است.
احمد کسروی در کتاب
تاریخچه چُپُق و غلیانمی گوید : احتمال قوی می رود که قلیان را ایرانیان
پدید آورده باشند و قلیان از اختراع ایرانیان باشد زیرا در اروپا آن را نمی شناخته اند و ناچار بوده اند در
سفر نامه های خود قطعات و اجزاء آن شامل نی،میانه ،سر و کوزه را توضیح دهند و زمانی که محمد رضا
بیگ سفیر شاه سلطان حسین صفوی به دربار لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه می شتابد اروپاییان از قلیان کشی
او شگفت زده شده اند و به تماشای او می ایستند. آنچه که از سفرنامه ((تاورنیه))فرانسوی بر می آید آنست
که قلیان از اواسط دوره شاه صفی یعنی قرن ۱۶میلادی معادل قرن ۱۱هجری مورد استفاده و استعمال بوده
است و درباریان بیشتر از قلیان استفاده می کردند وی همچنین می نویسد که قلیان از ایران به ترکیه و سایر نقاط
رفته است.
عبدالرسول حسینی وکیل پایه یک دادگستری
abdorasoolhosseini@yahoo.com

برچسپ های نوشته
به اشتراک گذاری خبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.